Opslag

Opret ansøgning

Brørup

Driftsleder

Resumé af virksomheden

Tanken om oprettelse af et fjernvarmeværk i Brørup opstod allerede omkring 1950. På et orienteringsmøde den 15. marts 1951, arrangeret af Brørup Borgerforening, nedsattes et udvalg. Dette udvalg gik i gang med at tegne medlemmer og foretage opmåling samt indhente viden og erfaring ved besøg på allerede igangværende fjernvarmeværker. Et overslag på anlægssummen udviser 711.000 kr., og der opnås tilsagn om lån til finansieringen.

Det går imidlertid lidt trægt med bindende tilsagn, og først i 1955 kommer der for alvor skred i planerne, da Dansk Elektricitets Compagni i Odense bliver kontaktet. På grundlag af 127 tilmeldte forbrugere og med en tilslutningsafgift på 4 kr., en fast afgift på 1,30 kr. og en varmepris på 2,11 kr., alt pr. m3 opvarmet rum, indkaldes til stiftende Generalforsamling den 17. januar 1955.

Idriftsætning

Ved varmeværkets idriftsætning i 1955 var 246 forbrugere tilmeldt, og ved afslutningen af det første regnskabsår blev prisen pr. m3 vand afregnet med 1,12 kr. Allerede i 1956 løb man ind i den første oliekrise med stærkt stigende oliepriser til følge. Som bekendt blev det ikke ved denne ene, så bestyrelsens bestræbelser og forhåbninger om lavere varmepriser blev gang på gang knust. Yderligere indførtes moms og energiafgifter, så langt den største del af varmeprisen var og er stadig afgifter til staten.

I 1955 var heavy fuel oil den billigste energikilde og et affaldsprodukt, der altid ville findes i rigelige mængder - sagde man. Derfor valgtes oliefyring til Brørup Fjernvarme, og der indhentedes tilbud fra de olieselskaber, der var repræsenteret ved benzinstandere i Brørup. Da priserne stort set var ens, valgtes Kolding Kulkompagni/Caltex som leverandør, da dette firma tilbød at tilgodese byens brændselshandlere, der jo mistede kunder, med et mindre beløb pr. leveret ton olie. En rabat, som Brørup Fjernvarme ikke selv ville få.

Fjernvarme - miljøvenlig energi

I 1973 købte Brørup Fjernvarme sygehusets nødgenerator for 10.000 kr. og har siden gjort udmærket fyldest under de forholdsvis få strømafbrydelser, der har været gennem årene. Efterhånden som nye kvarterer skød op, blev det nødvendigt med udvidelse af fjernvarmenettet. Skovvej, Skovbrynet og Grønnegade blev tilsluttet i 1969, og en væsentlig forudsætning for denne investering var Brørup Boligforenings tilsagn om tilslutning af alle foreningens huse i området. I dag er Brørup Boligforening og Brørup kommune de største aftagere af fjernvarme. Vesterled, Vestervang og Bakkedraget forsynes også med fjernvarme, hvorimod det ikke lykkedes Brørup Fjernvarme og Brørup kommune at komme til enighed om finansieringen af fjernvarmeforsyningen i Blomsterkvarteret og Byagerområdet, der senere blev udlagt som gasområde.

I 1987 indgik Brørup Fjernvarme en aftale med Brørup Vandværk om pasning og vedligeholdelse af vandværket.

Brørup Fjernvarme investerer dog i 1986 i en oliefyret kedel, da Brørup Fjernvarme som afbrydelig kunde hos Naturgas Syd skal være i stand til at sikre forbrugernes varmeforsyning i tilfælde af gasafbrydelser.

Endnu en stor investering

I medfør af §9 i varmeforsyningsloven får Brørup Fjernvarme i 1992 fra Energistyrelsen påbud om omlægning af fjernvarmeforsyningen til decentral kraftvarmeværk. Såfremt dette ikke efterkommes, vil det medføre, at Brørup Fjernvarmes dage som forbrugerejet selskab er talte, og bestyrelsen beslutter derfor at gå i gang så hurtigt som muligt.

Langt den største del af kontraktsummen på 7.996.000 kr. er køb af gasmotoren. Bestyrelsen vælger en motor af fabrikatet Caterpillar, efter at Peter Warming og bestyrelsesmedlem Hans Skjøth har aflagt besøg i USA hos dette firma.

Pladsforholdene bliver efterhånden noget trange, og da der bliver mulighed for at købe huset Allégade 5, overtages dette i september 1993. Motoren, der kan ses gennem et vindue i bygningen, producerer såvel varme som el. Det giver den bedst mulige udnyttelse af naturgassen, som er motorens rene og miljøvenlige brændstof.

Dette byggeri medførte også etablering af en akkumuleringstank med en nyttevolumen på ca. 1200 M3 og en højde på 14,5 m. Et udvalg besluttede, at tanken skal fremstå synlig for omgivelserne, og elever fra Malermestrenes Fagskole i Odense tilbyder at lave deres eksamensopgaver som forslag til en kunstnerisk udsmykning af tanken. Blandt disse 12 forslag samt nogle forslag fra lokale folk, vælges forslaget fra Camilla Damborg fra Malermestrenes Fagskole. Den samlede udgift til denne byforskønnelse androg ca. 50.000 kr.

Det nye kraftvarmeværk i Brørup med en samlet udgift på 21 mio. kr. er den hidtil største i Brørup Fjernvarmes historie. Men da varmeværkets bestyrelse på det nærmeste har "fredet" varmeprisen, har det ikke slået bunden ud af brugernes privatøkonomi. Prisen kunne i realiteten godt sænkes, men da bestyrelsen ønsker en meget hurtig afskrivning af det nye værk, beholdes varmeprisen på det nuværende niveau. Også fordi man har den indstilling, at der ikke skal lavpriser til her og nu. Denne prispolitik resulterer i, at kraftvarmeværket vil være afskrevet i løbet af 7-10 år. Derefter vil der være mulighed for prisændringer i nedadgående retning, vel at mærke.

Aktuelle og fremtidige planer

Bestyrelsen arbejder meget fokuseret på at fremme grøn energi og nedbringe CO2 udledning. Bestyrelsen har således indgået aftale om levering af en 4 mW varmepumpe.

Derudover arbejder Brørup fjernvarmen med at konvertere 530 ejendomme i Brørup Nord til fjernvarme. Derved kommer antallet af kunder op over 1800.

Se venligst yderligere oplysninger på www.broerup-fjernvarme.dk og https://www.broerupvand.dk/

 

Jobbeskrivelse

Driftslederen refererer til bestyrelsen

Driftslederen har, under ansvar over for bestyrelsen, den daglige ledelse af selskaberne Brørup Fjernvarme og Brørup Vandværk og er over for bestyrelsen ansvarlig for, at selskabernes drift foregår i overensstemmelse med den af bestyrelsen fastsatte forretningsorden samt selskabernes vedtægter og lovgivningen.

Dispositioner som - selskabernes virksomhed og størrelse taget i betragtning - er af usædvanlig art eller størrelse, kræver bestyrelsens godkendelse.

 

Nøgleopgaver

 • Ansvarlig for den daglige og fremtidige drift af anlæg, ledningsnet og bygninger med ansvar over for bestyrelsen, lovgivning og overholdelse af øvrige driftsaftaler.
 • Daglig ledelse af medarbejderne, som i meget stort omfang er et selvkørende team.  Derudover sikring af rationelle forretningsgange og den nødvendige faglige kompetence.
 • Optimering af driften på værkerne og ledningsnettet samt indgåelse af samarbejdsaftaler med kvalificerede samarbejdspartnere.
 • Deltagelse i vagtordningen.
 • Tage initiativ til forbedringer på værkerne, ledningsnet, oplysninger til forbrugerne samt planlægning af kapacitetsudvidelser til nye forsyningsområder herunder konvertering af bolig- og industriområder til fjernvarme.
 • Fastholde og udbygge forbrugernes tillid til værkerne gennem en konkurrencedygtig varmepris, sikre en høj forsyningssikkerhed og service over for forbrugerne.
 • Deltagelse i bestyrelsesmøder som sparringspartner for bestyrelsen.
 • Repræsentere værkerne over for kunderne, myndighederne, samarbejdspartnere mv. sammen med værkernes formænd.
 • Følge udviklingen inden for energi- og vandsektoren ved deltagelse i faglige arrangementer og øvrige relevante uddannelses- og mødeaktivitet.

Antal medarbejdere er tre.

Personprofil

Bopæl nu eller senere inden for en ½ times køreafstand til Brørup

Fremmedsprog: Engelsk

Faglig baggrund:                        

Kandidaten har en teknisk baggrund gerne med kendskab til energisektoren.

Det vil være en fordel, at kandidaten har overordnet økonomisk og juridisk indsigt.

Erfaring med personaleledelse.

Kandidaten skal have forståelse for den kommunale beslutningsproces og de særlige krav som tæt og godt samarbejde med bestyrelse og offentlige virksomheder stiller.

Teoretisk baggrund                  

Kandidaten er uddannet maskinmester eller tilsvarende teknisk baggrund.

Personlige egenskaber                                       

 • Kandidaten er fleksibel i sin tankegang, har humor og kan gennem motivation og involvering skabe et samarbejde på tværs i organisationen. Kandidaten har en sympatisk personlighed, er loyal og hensynsfuld over for andre mennesker.
 • Kandidaten har analytiske evner, er god til at lytte, informere og inddrage sine medarbejdere i beslutningerne. Kandidaten har en god forretningsforståelse, forhandlingsvant og har godt købmandsskab.
 • Kandidaten kan gennem naturlig autoritet og faglig dygtighed skabe respekt, tillid og troværdighed omkring sin person. Besidder god gennemslagskraft, er punktlig, innovativ og overbevisende i sin kommunikations¬form.
 • Kandidaten er målrettet, dygtig til at planlægge og organisere og er vedholdende og struktureret i sin arbejdsform. Er resultatorienteret, besidder et godt overblik og har en høj stress-tærskel, der gør vedkommende i stand til at håndtere pressede situationer ved at bevare roen og prioriteringsevnen.
 • Kandidaten er kvalitetsbevidst og kundeorienteret og i stand til at overholde aftaler og acceptere deadlines.

 

ANSØGNING

Ved at benytte linket Opret ansøgning, placeret oven over denne stilling.

Yderligere oplysninger kan i fortrolighed indhentes hos partner Stig Andersen på tlf. 28346465