Opslag

Opret ansøgning

Ringkøbing

Direktør Fjernvarmeselskab

Resumé af virksomheden

Selskabet har i dag tilsluttet ca. 4.600 forbrugere til varmeværkets ledningsnet, som for mere end 95 % vedkommende består af præisolerede fjernvarmerør.

Fjernvarmeforbrugernes varmeaftag måles med moderne ultralydsmåler. I perioden 2014 - 2016 er alle værkets målere blevet udskiftet til nye ultralydsmålere fra Kamstrup, som fjernaflæses på timebasis. Alle varmeværkets afregningsmålere er underkastet et lovbefalet kontrolsystem, som sikrer kvaliteten af målingen.

Varmeværkets personale udfører hovedsagelig selv al udbygning samt renovering og vedligeholdelse af ledningsnettet. På kraftvarmeværkerne og solvarmeanlægget udføres ligeledes hovedparten af al reparations- og vedligeholdelsesarbejde af værkets eget personale.

Herudover udføres alle opgaver omkring vagter, administration, bogholderi, forbrugerregnskaber og ledningsregistrering. Der er endvidere indgået en aftale med Tim Kraftvarmeværk om varetagelse af den daglige administration.

Fremtiden

Ringkøbing Fjernvarmeværk bakker aktiv op om Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om at blive selvforsynende med vedvarende energi. Vi arbejder på selv at overgå til kun at producere varme på vedvarende energi, men vi bidrager også i den kommunale proces, hvor målet er at vi indenfor kommunegrænsen selv skal producere lige så meget vedvarende energi, som borgere og virksomheder i kommunen bruger.

I de kommende år er det ambitionen, at skifte langt hovedparten af naturgassen ud til fordel for vedvarende energi. I den forbindelse analyseres de økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved forskellige alternative løsninger så som mere solvarme, varmepumper, biomasse, biogas og geotermi.

Ringkøbing Fjernvarmeværk har en vision om at være en selvstændig, attraktiv leverandør af billig, primær fossilfri varme med høj forsyningssikkerhed. Samtidig ønsker vi at være en attraktiv arbejdsplads med højt serviceniveau overfor fjernvarmeforbrugerne.

Hvis du gerne vil vide mere om fjernvarme generelt, så se under menupunktet "Mere om fjernvarme" eller klik ind på www.fjernvarme.info.

På kort og længere sigt skal der bl.a. træffes beslutning om

 • bygning af ny varmecentral med alternativ energi.
 • hvordan selskabet kan overgå til kun at producere varme på vedvarende energi.
 • valg af fremtidige energikilder

                     

Jobbeskrivelse

Direktøren refererer til bestyrelsen

Ansvarsområde

Direktøren har, under ansvar over for bestyrelsen, den daglige ledelse af selskabets samlede virksomhed og er over for bestyrelsen ansvarlig for, at selskabets drift foregår i overensstemmelse med den af bestyrelsen fastsatte forretningsorden samt selskabets vedtægter og lovgivningen.

Dispositioner som - selskabets virksomhed og størrelse taget i betragtning - er af usædvanlig art eller størrelse, kræver bestyrelsens godkendelse.

Direktøren ansætter og afskediger selskabets personale.

Nøgleopgaver              

 • Fastholde og udbygge forbrugernes tillid til værket gennem en konkurrencedygtig varmepris, sikre en høj forsyningssikkerhed og service over for forbrugerne.
 • Sikre effektive og rationelle forretningsgange for medarbejderne og drift af værkets anlæg, ledningsnet samt planlægge og gennemføre fremtidige kapacitetsudvidelser mv.
 • Økonomisk ansvarlig for værkets drift over for bestyrelsen samt indberetning og betaling af diverse afgifter mv.
 • Udarbejdelse af planer for og gennemførsel af nødvendige reparationer på værket og udskiftninger på ledningsnettet.
 • Deltagelse i bestyrelsesmøder som sparringspartner for bestyrelsen.
 • Repræsentere værket over for samarbejdspartnere mv. sammen med værkets formand.
 • Planlægning af fjernvarme til nye forsynings områder herunder konvertering af bolig- og industriområder til fjernvarme.

Antal medarbejdere 8

 

Personprofil

Bopæl nu eller senere inden for Ringkøbing Fjernvarmes forsyningsområde

Fremmedsprog: Engelsk

Faglig baggrund: Kandidaten har kendskab til energisektoren og gerne have erfaring fra fjernvarmebranchen.

Det vil være en fordel, at kandidaten har overordnet økonomisk og juridisk indsigt. Derudover skal kandidaten have indsigt i den energipolitiske lovgivning og markedsforholdene for fjernvarmeforsyning.

Indsigt i eller erfaring med handel med CO2 kvoter.

Erfaring med personaleledelse.

Kandidaten skal have forståelse for den kommunale beslutningsproces og de særlige krav som tæt og godt samarbejde med bestyrelse og offentlige virksomheder stiller.

Teoretisk baggrund   

Kandidaten er uddannet maskinmester eller tilsvarende teknisk baggrund.

Personlige egenskaber:                                      

 • Kandidaten er fleksibel i sin tankegang, har humor og god til at motivere og samarbejde på tværs i organisationen. Kandidaten har en sympatisk personlighed, er loyal og hensynsfuld over for andre mennesker.
 • Kandidaten har analytiske evner, er god til at lytte, informere og inddrage sine medarbejdere i beslutningerne. Kandidaten har en god forretningsforståelse, forhandlingsvant og har godt købmandsskab.
 • Kandidaten kan gennem naturlig autoritet og faglig dygtighed skabe respekt, tillid og troværdighed omkring sin person. Besidder god gennemslagskraft, er punktlig, innovativ og overbevisende i sin kommunikations¬form.
 • Kandidaten er målrettet, dygtig til at planlægge og organisere og er vedholdende og struktureret i sin arbejdsform. Er handlingsorienteret, besidder et godt overblik og har en høj stress-tærskel, der gør vedkommende i stand til at håndtere pressede situationer ved at bevare roen og prioriteringsevnen.
 • Kandidaten er kvalitetsbevidst og kundeorienteret og i stand til at overholde aftaler og acceptere deadlines.

 

Kontakt og ansøgning

Du er velkommen til i fortrolighed at kontakte partner Stig Andersen tlf. 28346465 for yderligere oplysninger.

Ansøgning ved at benytte linket Opret ansøgning placeret oven over denne stilling.