Opslag

Opret ansøgning

Gentofte - Gladsaxe

Driftschef Fjernvarme

Resumé af virksomheden:

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S er et serviceselskab ejet af Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune. Selskabet er stiftet den 1. april 2018.

Der er tale om et serviceselskab, der udfører opgaver for de to kommuner vedrørende planlægning og udbygning samt levering af fjernvarme til borgere og virksomheder.

Ejerskabet til fjernvarmenettene ligger i de respektive kommuner, som er dem, der godkender takster, træffer beslutning om eventuel udvidelse af fjernvarmeområderne mv.

GGFs forretningsområde dækker administration, drift og projekt, og er organiseret i seks teams med hver sit ansvarsområde. Driftschefen har ansvaret for de tre driftsteams CTR, Net & Kunder samt Teknisk Rådgivning.

Der er samlet set 45 medarbejdere i organisationen, og der er tale om et godt mix af folk med stor erfaring indenfor fjernvarme og medarbejdere med andre kompetencer.

Målet for GGF er at være på forkant med udvikling, viden, arbejdsmetoder og teknologier. Samtidig skal der fokuseres på en sikker og effektiv drift og en langsigtet prispolitik, der sikrer at kunderne får en så lav samlet varmepris som muligt. Selskabet skal endvidere bidrage til udviklingen i sektoren og hermed til vækst og grøn omstilling.

 

Fremtiden:

Begge kommuner arbejder ambitiøst med udbygningsplaner i flere faser, og har oplevet en stor interesse fra borgerne for at konvertere til fjernvarme. Tilslutning i de senest udbyggede områder ligger tæt på 90%, og pt. står vi overfor at skulle tilbyde op mod 10.000 ejendomme fjernvarme i de kommende 5-7 år.

Det stiller stadig større krav til vores distributionsnet og varmekapaciteten i hele hovedstadsområdet, hvor vi aktivt påvirker udviklingen af fjernvarmen gennem vores samarbejde med CTR.

Udvidelsen af fjernvarmenettet betyder en forventet fordobling af kundeantallet i GGF. Det stiller store krav til driftsorganisationen, fordi vi ikke kun varetager varmedistribution, men også ejer og servicerer en stadig større mængde units ude hos kunderne. Det drejer sig både om units i private husholdninger, hos store virksomheder og i offentlige bygninger.

Den store kundetilgang betyder også nye spændende udviklingsopgaver inden for både kundebetjening og varmedistribution. Det vil kræve strategisk og ledelsesmæssigt overblik samt indsigt i den daglige drift. Du vil også få mulighed for at præge udviklingen af nye varmeløsninger (f.eks. shuntløsninger og lavtemperaturområder, elkedler, varmelagring, fjernkøling, geotermi, overskudsvarme), der også er på dagsordenen både i kommunerne, hos CTR og i andre samarbejdsfora.

 

Jobbeskrivelse

Titel: Driftschef

Refererer til: Direktøren og indgår i den øverste ledergruppe

Ansvarsområde:

Din opgave vil være overordnet og strategisk ledelse af driftsområdet med 2 erfarne og kompetente driftsledere, 23 dygtige og engagerede driftsmedarbejdere samt et tæt samspil med GGFs øvrige ca. 20 medarbejdere.

Du får indflydelse på en samfundsmæssig vigtig opgave, som har stor politisk bevågenhed.

Du bliver en del af en veldrevet organisation med gode arbejdsforhold, en uformel omgangstone samt hjælpsomme og engagerede kolleger.

Du får stor indflydelse på beslutningerne i en organisation, hvor der er frihed under ansvar.

Som driftschef i et kommunalt forsyningsselskab, der køber varme fra et kommunalt ejet transmissionsselskab, skal du have lyst til at indgå aktivt i samarbejdet med kommunerne og vores varmeleverandør (CTR).

 

Nøgleopgaver: Du får det overordnede ansvar for driften af fjernvarmenettene i Gentofte Gladsaxe Fjernvarme.

Sammen med de tre driftsteams skal du sikre en stabil drift med overvågning og løbende vedligehold af fjernvarmenettene i de to ejerkommuner.

Du skal medvirke til at udvikle og fremtidssikre fjernvarmen i de to kommuner, herunder indgå i samarbejder om lokal produktion, lagring, generel udvikling af fjernvarmenettene m.v.

I det daglige arbejde bidrager du med gennemtænkte beslutninger og faglig sparring til både ledelse og medarbejdere.

Som driftschef er det din opgave at prioritere ressourcer og opgaver – herunder tilrettelægge vagtordning, understøtte udvikling og optimere af driften samt støtte og motivere medarbejdere og teamledere.

En af dine kommende opgaver bliver at udarbejde oplæg til og gennemførelse af driftsmæssige anlægsinvesteringer og vedligeholdelsesplaner samt forestå den overordnede projektledelse af vedligeholdelsesprojekter, omlægninger m.v. GGF ønsker også at arbejde med øget digitalisering og automatisering af overvågning, hvor du vil være den drivende kraft i planlægning og gennemførelse.

Du indgår i GGFs beredskab med kontakt til kommuner, borgere og virksomheder efter behov i forbindelse driftsforstyrrelser.

Du bidrager til udarbejdelse af politiske dagsordner, notater, afrapporteringer og lignende til ejerkommunerne samt deltager i diverse møderækker omkring dette.

Endeligt er det naturligt for dig at samarbejde med eksterne myndigheder, leverandører og rådgivere – både når du tilrettelægger udbud, indgår aftaler og i den daglig drift.

Antal medarbejdere: 25

 

Personprofil

Bopæl: I acceptabel køre afstand

Fremmedsprog: Engelsk

Faglig baggrund: Du har erfaring med driftsledelse i en (forsynings)virksomhed med mange variabler og høj kompleksitet.

Du har økonomisk og juridisk indsigt. Det er ikke et krav, at du har indgående kendskab til Varmeforsyningsloven, men du skal have lyst til at få det.

Du har min. 5 års erfaring som leder af en driftsorganisation.

Det er en fordel, at du har erfaring fra fjernvarmeområdet. Det er dog ikke et krav.

Du har gode formidlingsevner i skrift og tale – både på dansk og engelsk.

Teoretisk baggrund: Du har en teknisk uddannelse som ingeniør, maskinmester eller lign.

Det er en fordel, hvis du har en efteruddannelse indenfor ledelse.

 

Personlige egenskaber:

Du har en positiv tilgang til arbejde og samarbejde og er åben og inddragende, giver frihed under ansvar og motiverer medarbejderne til ejerskab for opgaverne.

Du optræder som en synlig og stærk operativ leder, der har engagement, højt energiniveau og gennemslagskraft.

Du bevarer overblikket – også i en travl hverdag og pressede situationer.

Du har fokus på fremdrift og udvikling og er en stærk medspiller i tværgående samarbejde – du er selv opsøgende i dialog og problemløsning.

I samarbejde udstråler og udviser du tillid og respekt, og du holder fokus på at opnå aftalte resultater.

 

Ansøgning

Kontakt i fortrolighed partner Stig Andersen på tlf. 28346465 for yderligere oplysninger.

Ansøgning ved at benytte linket Opret ansøgning placeret oven over denne stilling.