Opslag

Opslaget ikke længere aktivt

Hovedstadsområdet

Administrerende direktør

Høje Taastrup Fjernvarme er et innovativt selskab, der tænker alsidigt og nyt for at udvikle og udbrede fjernvarmen. Selskabet arbejder for at opfylde de klimapolitiske målsætninger om en grøn varmeforsyning og udfasning af gas- og oliefyr.

Høje Taastrup Fjernvarme er aktiv inden for udnyttelse af overskudsvarme og levering af fjernkøling, ligesom selskabet har tænkt udbredelse af fjernvarme på tværs af kommunale skel. Derudover har Høje Taastrup Fjernvarme ført an i arbejdet med at få termonet ind under varmeforsyningsloven, et arbejde der skal sikre, at det er nemt for eksisterende forsyningsselskaber at anvende løsningen, og dermed gøre det nemmere for flere mindre landsbyer at tilslutte sig fjernvarmen.

Ca. 90 % af selskabets varmebehov dækkes ved køb fra transmissionsselskabet VEKS, hvor varmen produceres sammen med el på bæredygtig biomasse og affald. Høje Taastrup Fjernvarme har også lokale produktionsanlæg, hvor selskabet udnytter overskudsvarme fra datacentre, fjernkøling og fra grundvand, ligesom selskabet har et solvarmeanlæg.

Se nærmere om HTF’s internationale anerkendelse for bygning af et damvarmelager på 70.000 m3 i samarbejde med VEKS https://klimamonitor.dk/nyheder/art9621204/Veks-og-fjernvarmeselskab-h%C3%A6dres-for-70-millioner-liter-varmt-vand.

Høje Tastrup Fjernvarme en aktiv spiller i fjernvarmesektoren. Selskabet har et stort samarbejde med andre fjernvarmeselskaber, brancheforeninger, kommunen og øvrige aktører i sektoren.

Selskabet leverer fjernvarme og fjernkøling til dets kunder.

 • Varmesalg ca. 1.200 Tj/år.
 • Omsætning ca. 250 mio. kr./år.
 • Kunder ca. 8.000.

Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. blev etableret den 1. januar 1992 ved en fusion mellem det forbrugerejede Taastrup Varmeværk a.m.b.a. og den kommunale varmeforsyning i Høje Taastrup. Den 1. januar 2011 fusionerede Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. med Hedehusene Fjernvarmeværk a.m.b.a.

 

Strategi 2030

Vision

Vi er innovative og fører an.

Mission

Vi leverer bæredygtig, sikker og billig fjernvarme og fjernkøling

Strategiske pejlemærker

 • Fremme og effektivisere den fælles varmeforsyning
 • Fælles varmeforsyning skal også i fremtiden være den fortrukne varmekilde
 • Udvikle vores forretningsmodeller i forhold til samfundsudvikling
 • Stærk og aktiv lokal aktør for at fremme grøn omstilling
 • Være og agere troværdigt og professionelt
 • Fremme aktivt ejerskab for at fremtidssikre forbrugerejet

 

Jobbeskrivelse

Direktøren refererer til bestyrelsen

Ansvarsområde

Direktøren har, under ansvar over for bestyrelsen, den daglige ledelse af selskabets samlede virksomhed og er over for bestyrelsen ansvarlig for, at selskabets drift foregår i overensstemmelse med den af bestyrelsen, godkendte strategi, organisation og forretningsorden, de af bestyrelsen godkendte politikker samt selskabets vedtægter og lovgivningen.

Dispositioner som - selskabets virksomhed og størrelse taget i betragtning - er af usædvanlig art eller størrelse, kræver bestyrelsens godkendelse.

Direktøren ansætter og afskediger selskabets personale, jf. forretningsordenen.

Nøgleopgaver

 • Fastholde og sikre høj forsyningssikkerhed for kunderne samt attraktive priser i forhold til andre energikilder.
 • Udvikle Høje Taastrup Fjernvarmes servicetilbud, så kunderne fortsat finder fjernvarmen attraktiv og får en god kundebetjening.
 • Etablering af fjernvarme og fjernkøling i eksisterende og nye forsyningsområder.
 • Samarbejde med branchens parter.
 • Organisationsudvikling, herunder fortsat optimering af administration og drift.
 • Sikre den bedste udnyttelse af lokale og centrale energikilder i samarbejde med de øvrige varmeforsyningsselskaber i hovedstadsregionen, herunder fortsat udbygning af varmeproduktion baseret på lokale kilder.
 • Sparringspartner for bestyrelsen og bindeled mellem bestyrelsen og Høje Taastrup Fjernvarmes medarbejdere.
 • Sikre at Høje Taastrup Fjernvarme er en attraktiv arbejdsplads med medarbejdere med de rette kompetencer.

Antal medarbejdere er 26 (2024)

 

Personprofil

Domicil inden for acceptabel køreafstand til selskabet

Engelsk såvel skriftligt som mundtligt.

Faglig baggrund

Du har en lang ledelsesanciennitet i energi- eller forsyningsbranchen såvel med teknik som selskabs- og projektøkonomi. Den uddannelsesmæssige baggrund er ikke vigtig, men du har tilstrækkelig teknisk indsigt til at kunne lede et forsyningsselskab.

Du har generel økonomisk og juridisk indsigt. Derudover har du indsigt i den energipolitiske lovgivning herunder varmeforsyningsloven.

Du har erfaring med kommunikation til kunder og andre interessenter samt indsigt i de særlige rammer og grundlaget for et forbrugerejet selskab.

Du har solid ledelseserfaring, herunder erfaring med direkte personaleledelse i et selskab af nogenlunde samme størrelse.

Du har forståelse for den kommunale beslutningsproces og de særlige krav som et tæt samarbejde med bestyrelse, repræsentantskab og offentlige virksomheder stiller.

Personlige egenskaber

Du kan gennem motivation, humor og involvering skabe et godt samarbejde på tværs i organisationen.

Du kan via synlighed i organisationen og faglig dygtighed skabe respekt, tillid og troværdighed omkring din person. Herunder håndtere forandringer og improvisere, hvis der sker ændringer forudsætninger og planer.

Du kan kommunikere på alle niveauer og du går som en naturlig ting i samtale med såvel ”høj som lav”.

Du har respekt for andre mennesker, ligesom du er åben og fleksibel i din tankegang.

Du besidder en naturlig autoritet med god gennemslagskraft og evner at placere dig som et naturligt midtpunkt i arbejdsmæssige sammenhænge.

Du har analytiske evner, er udviklingsorienteret, er god til at lytte og forhandle og har en god forretningsforståelse.

Du besidder en høj stress-tærskel der gør, at du kan have mange bolde i luften uden samtidigt at miste overblikket. Dette kræver tillige, at du er målrettet, dygtig til at planlægge og organisere.

Du er kvalitetsbevidst og kundeorienteret og i stand til at overholde aftaler og respektere deadlines.

Ansøgning

Fortrolig henvendelse kan ske til partner Stig Andersen tlf. 28346465 eller partner Preben Svendsen på tlf. 40441493

Ansøgning ved at anvende linket ”Opret ansøgning” placeret oven over denne stilling. Ansøgningsfristen er torsdag den 07. december.